Správna rada

Členmi správnej rady úradu sú:

MUDr. Martina Malá

podpredsedníčka (od 01.10.2017)

MUDr. Martin Valent

člen (od 01.03.2016)

Ing. Dušan Doliak

člen (od 01.12.2016)

Mgr. Martina Migašová

členka (od 01.10.2017)

Mgr. Jana Masárová

členka (od 01.10.2017)
MUDr. Vladimír Javorka, PhD.

člen (od 11.10.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkčné obdobie člena správnej rady je päťročné. Členstvo je obmedzené najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia.

Správna rada

  • schvaľuje správu o činnosti úradu,
  • navrhuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky úradu a návrh predkladá dozornej rade na schválenie,
  • vyjadruje sa k návrhu rozpočtu úradu,
  • vyjadruje sa k návrhu správy o hospodárení úradu,
  • prerokúva návrhy na vymenovanie a odvolanie zástupcu predsedu úradu a riaditeľa pobočky úradu,
  • rokuje o veciach predložených predsedom úradu a dozornou radou,
  • schvaľuje vnútorné predpisy úradu, najmä organizačný poriadok, pracovný poriadok, mzdový poriadok pre zamestnancov úradu, pravidlá financovania a hospodárenia úradu,
  • schvaľuje rokovací poriadok správnej rady.

Správna rada zasadá pravidelne najmenej raz za štvrťrok.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 5. októbra 2020