O úrade

Základné informácie o úrade

Úrad bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. Úrad dohliada nad všetkými kľúčovými aspektmi systému zdravotníctva, s cieľom udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému.

Činnosť úradu

Orgány úradu
  • predseda
  • správna rada
  • dozorná rada

Predseda úradu je štatutárnym a výkonným orgánom úradu. Predsedu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva. Funkčné obdobie predsedu je päťročné. Výkon funkcie predsedu úradu je obmedzený najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia. 

Správna rada má 7 členov. Vymenúva a odvoláva ich vláda na návrh ministra zdravotníctva. Funkčné obdobie člena správnej rady je päťročné. Členstvo je obmedzené najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia.

Dozorná rada má 5 členov. Je kontrolným orgánom úradu, členov volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády. Funkčné obdobie je päťročné.


Organizačné útvary

10 rokov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (brožúrka, pdf, 3,36 MB)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 16. októbra 2020