Základné informácie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

Oznamy úradu – AKTUALITY

A – Kontakty na inštitúcie

26. októbra 2021 1:09

Kontakty na inštitúcie Samosprávne kraje (Vyššie územné celky – VÚC) Subjekt Poštová adresa Web stránka e-mail: Tel. kontakt: Banskobystrický samosprávny kraj Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestie SNP 23 974 01 Banská Bystrica https://www.bbsk.sk podatelna@bbsk.sk 048/4325 111 Bratislavský samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 P.O. Box 106 820 05 Bratislava 25 https:// bratislavskykraj.sk/ podatelna@region-bsk.sk 02/4826 […]

Portál podnetov ÚDZS

26. októbra 2021 0:06

Vyberte oblasť, ktorej sa Váš podnet týka Poskytnutá zdravotná starostlivosť Platby v zdrav. zariadeniach Správanie zdravotníkov Organizačné a mat. zabezpečenie zdrav. zariadení Služby spojené so zdrav. starostlivosťou Zdravotná dokumentácia Posudkoví a revízni lekári COVID-19 Iné

9 – Iné

25. októbra 2021 23:56

Iné 1. Úhrada zdravotnej starostlivosti poskytnutej v zahraničí V prípade, ak Vám zo strany príslušnej zdravotnej poisťovne: nebola preplatená poskytnutá zdravotná starostlivosť nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, nebola schválená zdravotnícka pomôcka, nebola preplatená liečba alebo nedostatočne preplatená liečba v zahraničí (okrem prípadov liečby, na ktorú bol poskytnutý predchádzajúci súhlas Vašej zdravotnej poisťovne s liečbou v cudzine […]

8 – COVID-19

25. októbra 2021 23:50

COVID-19 a) Očkovacie centrá, ochranné prostriedky, karanténa Ak sa Vás podnet týka podozrenia na nedodržiavanie štátom nariadenej karantény, hygienických štandardov v očkovacích centrách, (ne)používania osobných ochranných prostriedkov, obráťte sa na Úrad verejného zdravotníctva: uvzsr@uvzsr.sk b) Očkovanie – čakacia doba, vydávanie COVID pasov Ak sa Váš podnet týka zaradenia na očkovanie (čakacia doba, nepridelenie termínu, vydanie […]

7 – Posudkoví a revízni lekári

25. októbra 2021 23:45

Posudkoví a revízni lekári Posudkoví lekári Ak sa Váš podnet týka činnosti posudkového lekára, výšky priznaného invalidného dôchodku, odobratia invalidného dôchodku, výšky nemocenských dávok, obráťte sa na Sociálnu poisťovňu: socpoist@socpoist.sk Revízni lekári Ak nie ste spokojný s činnosťou revízneho lekára, obráťte sa na príslušnú zdravotnú poisťovňu.

6 – Zdravotná dokumentácia

25. októbra 2021 23:42

Zdravotná dokumentácia Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v súlade so zákonom 576/2004 Z.z. a osobitnými predpismi. Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti j e poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania […]

5 – Služby spojené so zdrav. starostlivosťou

25. októbra 2021 23:37

Služby spojené so zdrav. starostlivosťou Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú (§ 13 Zákona č. 576/2004 Z. z.): poskytovanie stravovania počas poskytovania ústavnej starostlivosti, poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti, spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia, štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu15) na […]

4 – Organizačné a materiálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení

25. októbra 2021 23:30

Organizačné a materiálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade so stanovenými požiadavkami na minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (Výnos MZ SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL). V prípade, ak ste neboli spokojný s počtom zdravotníckych pracovníkov, alebo s materiálno-technickým vybavením v zdravotníckom […]

3 – Správanie zdravotníkov

25. októbra 2021 23:24

Správanie zdravotníkov Zdravotnícki pracovníci sú povinní vykonávať zdravotnícke povolanie v súlade s Etickým kódexom zdravotného pracovníka (Príloha č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z.). V prípade, že máte výhrady a neboli ste spokojný so správaním a prístupom zdravotníckych pracovníkov, adresujte svoj podnet na komoru príslušných zdravotníckych pracovníkov podľa nižšie uvedeného členenia: a) Lekár Slovenská […]

2 – Platby v zdrav. zariadeniach

25. októbra 2021 23:09

Platby v zdrav. zariadeniach Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ku ktorým patria aj platby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, sú oprávnené riešiť inštitúcie, ktoré poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vydali povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Kto vydáva povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia? 1. Samosprávne kraje Kontakty na jednotlivé samosprávne kraje nájdete tu 2. Ministerstvo zdravotníctva SR Zoznam […]

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 29. októbra 2020