Legislatíva

Upozornenie: Zverejnené materiály majú informatívny charakter. Právne relevantné znenie je k dispozícii v zbierke zákonov. Aktuálne znenie je možné si pozrieť aj v systéme Jednotný automatizovaný systém právnych informácií JASPI – WEB Ministerstva spravodlivosti SR).

 

Zákony 

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (pdf, 1,26 MB, stav k 29.05.2020)

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (pdf, 4,44 MB, stav k 29.05.2020)

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve (pdf, 2,45 MB, stav k 29.05.2020)

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe (pdf, 356 kB, stav k 29.05.2020)
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve (pdf, 1,38 MB, stav k 29.05.2020)
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (pdf, 2,05 MB, stav k 29.05.2020)
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (pdf, 937 kB, stav k 29.05.2020)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (pdf, 831 kB, stav k 29.05.2020)

Vyhlášky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (pdf, 517 kB, stav k 29.05.2020)

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy (pdf, 606 kB, stav k 29.05.2020)

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotnýckych zariadení (pdf, 510 kB, stav k 29.05.2020)

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostich a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (pdf, 402 kB, stav k 29.05.2020)

Opatrenia a výnosy

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11.03.2009 č. 12/2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe (pdf, 783 kB, stav k 29.05.2020)

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 07.06.2019 č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby (pdf, 1,10 MB, stav k 29.05.2020)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 5. októbra 2020