Prehliadky mŕtvych tiel

Systém prehliadok mŕtvych tiel v Slovenskej republike (SR) je od 01.01.2018 založený na dvoch možných spôsoboch zabezpečenia u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (PÚZS), ako aj mimo nich, a to:

• prostredníctvom organizátora,

• mimo organizátora (podľa rozpisu lekárov na základe dobrovoľnosti alebo určenej povinnosti).
1. Systém vykonávania prehliadok mŕtvych tiel prostredníctvom organizátora

Úrad prostredníctvom verejného obstarávania vysúťažil organizátorov prehliadok mŕtvych tiel pre každé územie samosprávneho kraja SR samostatne. Organizátor je v týchto samosprávnych krajoch povinný úplne zabezpečiť výkon prehliadky mŕtvych tiel prostredníctvom vlastných lekárov vrátane ich prepravy. Organizátor je povinný odoslať rozpis jednotlivých prehliadajúcich lekárov s kontaktnými údajmi operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (ďalej “operačné stredisko“), ako aj úradu, a to najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom kalendárneho mesiaca, na ktorý organizátor vyhotovuje rozpis. 

Bratislavský samosprávny kraj

KORONER, s. r. o.

Znievska 44, 851 06 Bratislava

e-mail: igor.petrik1@gmail.com

 

Trnavský samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

MH Let, s. r. o.

Kopanice 3580/25, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov

e-mail: pecikm@gmail.com

 

Banskobystrický samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj

SKL 48, s. r. o.

Na piesku 8, 821 05 Bratislava

e-mail: juraj.ploskunak@skl48.sk

 

Košický samosprávny kraj

Poliklinika Terasa, s. r. o.

Toryská 1, 040 11 Košice

e-mail: mariemachova@bnc.sk 

2. Systém vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo organizátora

Výkon prehliadky mŕtvych tiel na základe dobrovoľnosti mimo PÚZS

Ak nie je vysúťažený organizátor (čo nie je momentálna situácia) pre daný samosprávny kraj, prehliadky mŕtvych tiel sa vykonávajú na základe rozpisu úradu. Úrad musí zabezpečiť nepretržitý výkon prehliadok mŕtvych tiel a dostatočný počet prehliadajúcich lekárov (mimo vojenských lekárov) na každý deň a príslušný samosprávny kraj. Úrad prednostne do zoznamu zaradí lekárov, ktorí chcú túto činnosť vykonávať dobrovoľne. Títo lekári musia mať oprávnenie na výkon prehliadky mŕtvych tiel. Ak ho niektorý lekár nemá, úrad na požiadanie bezodkladne zabezpečí jeho vyškolenie.
Operačné stredisko po doručení správy o úmrtí bezodkladne oznámi toto úmrtie prehliadajúcemu lekárovi, ktorý je uvedený v rozpise úradu pre danú časť samosprávneho kraja, v ktorej nastalo úmrtie (napr. okres alebo región podľa členenia oblasti v rozpise).
Prehliadajúci lekár môže využiť prepravnú službu úradu alebo sa môže prepraviť na miesto výkonu prehliadky vlastným motorovým vozidlom.
Úrad prehliadajúcemu lekárovi za vykonanú prehliadku mŕtveho tela uhradí odmenu vo výške 40 eur. K tomu hradí prepravu lekára úradom zazmluvnenou dopravnou spoločnosťou alebo vlastným vozidlom v súlade s platným metodickým usmernením úradu.

Výkon prehliadky mŕtvych tiel na základe určenej povinnosti mimo PÚZS

V prípade, ak nebude rozpis na príslušný kalendárny mesiac kompletne zabezpečený na základe dobrovoľnosti (dobrovoľnými lekármi), úrad ho doplní prehliadajúcimi lekármi na základe povinnosti z abecedne zoradeného zoznamu lekárov všeobecnej aj špecializovanej ambulantnej starostlivosti z daného regiónu. Operačné stredisko po doručení správy o úmrtí bezodkladne oznámi toto úmrtie prehliadajúcemu lekárovi, ktorý je uvedený v rozpise úradu pre danú časť samosprávneho kraja, v ktorej nastalo úmrtie (napr. okres alebo región podľa členenia oblasti v rozpise úradu). Pokiaľ by prehliadku určený lekár nevedel z akéhokoľvek dôvodu zabezpečiť, musí si za seba nájsť náhradu.
Úrad prehliadajúcemu lekárovi za vykonanú prehliadku mŕtveho tela uhradí odmenu vo výške 40 eur. K tomu hradí prepravu lekára úradom zazmluvnenou dopravnou spoločnosťou alebo vlastným vozidlom v súlade s platným metodickým usmernením úradu.
Rozpis lekárov úrad posiela minimálne mesiac dopredu emailom prehliadajúcim lekárom, súčasne ho zverejní na svojej webovej stránke
www.udzs-sk.sk a odošle operačnému stredisku najneskôr desať pracovných dní dopredu. Takto zverejnený rozpis sa považuje za doručený poskytovateľom a lekárom nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovej stránke úradu.
Lekári, ktorí vykonávajú prehliadky na základe povinnosti, nepotrebujú absolvovať školenie a nemusia mať oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel. V prípade záujmu úrad na požiadanie bezodkladne zabezpečí ich vyškolenie alebo im poradí ako postupovať.
V súlade so zákonom za nesplnenie povinnosti výkonu prehliadky môže úrad uložiť organizátorovi sankciu.

Výkon prehliadok mŕtvych tiel u PÚZS

V súlade s novelou zákona č. 581/2004 Z. z. účinnej od 15.06.2018  vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom došlo k úmrtiu, zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie tohto zdravotníckeho zariadenia prehliadajúcim lekárom, ktorý nebol ošetrujúcim lekárom zomrelého počas poslednej hospitalizácie.


Najčastejšie otázky a odpovede k prehliadkam mŕtvych tiel

Aké novinky prinášajú novely zákonov v problematike prehliadok mŕtvych tiel?

Cieľom legislatívnych zmien je vytvoriť manažovateľný systém prehliadok mŕtvych tiel na území SR.

Systém prehliadok mŕtvych tiel v SR je od 01.01.2018 založený na dvoch možných spôsoboch zabezpečenia u PÚZS, ako aj mimo nich, a to:

• prostredníctvom organizátora,
• mimo organizátora (podľa rozpisu lekárov na základe dobrovoľnosti alebo zákonom určenej povinnosti).

Každé úmrtie musí byť nahlásené operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby na jednotné európske číslo tiesňového volania 112 alebo útvaru Policajného zboru.

Úrad je od 01.01.2018 povinný vyhlásiť verejné obstarávanie na organizátora prehliadok mŕtvych tiel. Ako bude úrad postupovať?

Úrad vyhlásil prostredníctvom európskeho vestníka verejné obstarávanie na zabezpečenie organizátora prehliadok mŕtvych tiel pre každý kraj samostatne. Opakované kolo verejného obstarávania bolo úspešné, takže od 01.07.2018 má úrad zmluvného organizátora pre každý samosprávny kraj samostatne. Organizátor prostredníctvom dostatočného počtu lekárov zabezpečuje samotný výkon prehliadky mŕtveho tela, ako aj dopravu prehliadajúceho lekára na tento výkon. Zmluva s organizátorom bola uzatvorená na 12 kalendárnych mesiacov. Výber prehliadajúcich lekárov je výlučne v kompetencii organizátora. 

Čo ak niektorý z organizátorov nebude schopný zabezpečiť svoju zmluvnú povinnosť?

Úrad v takomto prípade môže pristúpiť k uplatneniu sankcii alebo k vypovedaniu zmluvy s daným organizátorom.

Ako bude úrad postupovať, ak organizátor skončí svoju činnosť predčasne? Čo bude nasledovať?

Úrad má zo zákona povinnosť do jedného mesiaca vyhlásiť nové verejné obstarávanie pre daný samosprávny kraj. V prípade, že nebude úrad schopný vysúťažiť nového organizátora, pristúpi k uplatneniu rozpisu prehliadajúcich lekárov z dobrovoľnosti a povinnosti v súlade s § 47da, ods. 6 a ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. Prehliadajúci lekári na základe povinnosti nepotrebujú absolvovať školenie a nemusia mať ani oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel. V prípade záujmu úrad bezodkladne zabezpečí ich vyškolenie a poradí im ako postupovať. Zoznamy budú zverejňované vždy jeden mesiac pred vznikom povinnosti.

Čo znamená „dobrovoľnosť“? Ako úrad zostavuje rozpis dobrovoľníkov?

Ak by nebola účinná zmluva s organizátorom (čo nie je momentálne situácia), úrad je zo zákona povinný úplne zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na základe rozpisu tak, aby každý deň bolo pokryté celé územie samosprávneho kraja. Úrad disponuje zoznamom lekárov pre potreby zabezpečenia dobrovoľnosti výkonu prehliadky mŕtvych tiel. Dobrovoľný výkon prehliadky mŕtvych tiel môže vykonávať akýkoľvek lekár s oprávnením úradu na výkon tejto činnosti. Ak by  lekár poverenie/oprávnenie nemal, úrad mu bezodkladne zabezpečí školenie a vystaví osvedčenie o školení a oprávnenie na výkon prehliadky mŕtvych tiel. Je aj v záujme úradu zostaviť rozpis prehliadajúcich lekárov na princípe „dobrovoľnosti“, resp. v niektorých regiónoch na princípe zachovania doteraz fungujúceho systému. Tento stav je len na dobu určitú, do nadobudnutia účinnosti zmluvy s organizátorom.

Evidujete región, kde o výkon prehliadky mŕtvych tiel nie je záujem?

Výber prehliadajúcich lekárov je výlučne v kompetencii organizátora. V prípade záujmu lekárov o výkon prehliadky mŕtvych tiel, je potrebné kontaktovať organizátora v danom samosprávnom kraji.

Aká je výška úhrady za výkon prehliadky mŕtvych tiel?

Výšku odmeny prehliadajúcemu lekárovi mimo PÚZS si určuje organizátor v danom samosprávnom kraji. Výšku odmeny prehliadajúcemu lekárovi u PÚZS určuje metodické usmernenie úradu a t. č. je vo výške 10,- eur.    


Odporúčania úradu pri výkone prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

Pre výkon prehliadky mŕtvych tiel je potrebné si zabezpečiť:

Po príchode na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela je potrebné postupovať v súlade s požiadavkami a pokynmi organizátora, ako aj metodickým usmernením č. 1/4/2018 – Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela (pdf, 482 kB). Pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom, samovraždou alebo ak ide o úmrtie cudzieho štátneho príslušníka, prehliadajúci lekár bezodkladne oznámi tieto skutočnosti útvaru policajného zboru na čísle 158.

Ak prehliadajúci lekár zistí, že osoba bola v čase úmrtia nakazená alebo má podozrenie na nákazu cholerou, morom, žltou zimnicou, škvrnitým týfusom, hemoragickými horúčkami, priónovým ochorením typu Creutzfeldt Jacobovej choroby, alebo inými vysokovirulentnými prenosnými chorobami, nariadi výkon pitvy a v liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí uvedie „nakazený nebezpečnou chorobou“. Túto skutočnosť zároveň oznámi príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Po vykonaní prehliadky mŕtveho tela je potrebné rozhodnúť o nutnosti výkonu pitvy v zmysle § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. (viď nižšie) na príslušnom Súdnolekárskom a patologicko-anatomickom pracovisku úradu. V prípade, že prehliadajúci lekár nenariadi výkon pitvy, udeľuje povolenie pochovania a spopolnenia zomrelého v súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z. z.

Kontakty a zoznam súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk úradu nájdete na webovej adrese: https://test.udzs-sk.sk/urad/kontakty/sudne-lekarstvo-a-patologicka-anatomia/

Rajonizáciu výkonu pitvy nájdete na webovej adrese:

https://test.udzs-sk.sk/sudne-lekarstvo-a-patologicka-anatomia/rajonizacia-pre-vykonavanie-pitiev


Postup vyúčtovania prehliadok mŕtvych tiel prehliadajúceho lekára poskytovateľa prevádzkujúceho zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti

Postupuje sa v súlade s článkom 4 MU 1/4/2018. V súčasnosti sa vyúčtovanie prehliadajúcich lekárov vykonávajúcich prehliadky mŕtvych tiel v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej strostlivosti (napr. v nemocnici, v DOS a pod.) vykonáva bez nároku na úhradu prepravy v súlade s § 18 ods. 1 písm. r) bodu 3 zákona č. 581/2004 Z. z.

Vyúčtovanie za vykonané prehliadky mŕtvych tiel sa zasiela štvrťročne na príslušnú pobočku úradu, vždy k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka, za ktorý úhrada prináleží. Pri fakturácii nad 300 eur mesačne môže byť fakturačným obdobím aj kalendárny mesiac.

Najprv je potrebné vypísať tlačivo Zoznam prehliadok mŕtvych tiel vykonaných za príslušný kalendárny mesiac (pdf,  3,55 MB) (Príloha č. 3 MU 1/4/2018). Toto vyplnené tlačivo sa prikladá k vyúčtovaniu.

Následne je potrebné vypísať tlačivo Vyúčtovanie prehliadok mŕtvych tiel (pdf, 1,89 MB) (Príloha č. 5 MU 1/4/2018), ktoré je potrebné upraviť podľa nasledovných pokynov:

  • všetky vyúčtovania musia mať poradové číslo, čo je vhodné doplniť a číslovať v úvode vyúčtovania,
  • uviesť obdobie vyúčtovania a okres; neuvádza sa rozpis, ktorý sa týka prehliadok mimo ZZ ÚZS v čase, keď nie je vysúťažený organizátor,
  • uviesť meno a priezvisko prehliadajúceho lekára, jeho bydliskočíslo účtu v tvare IBAN. Na tento účet budú poukázané finančné prostriedky,
  • podľa počtu prehliadok zo Zoznamu prehliadok mŕtvych tiel uviesť rovnaký počet v časti: Počet vykonaných prehliadok – v zdravotníckom zariadení: uviesť počet,
  • v prípade, že prehliadajúci lekár nie je platiteľ DPH, tak sa počet prehliadok mŕtvych tiel vynásobí sumou 10 eur,
  • v prípade, že prehliadajúci lekár je platiteľ DPH, musí vystaviť faktúru, pričom si uplatňuje úhradu vo výške 10 eur bez DPH a príslušnú DPH v súlade s aktuálnym znením zákona č. 222/2004 Z. z. o dani s pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t. j. v súčasnosti vo výške 2 eurá za každú prehliadku,
  • sumu za prepravu v prípade prehliadky mŕtveho tela v ZZ ÚZS si nie je možné uplatniť, úrad takúto prepravu neuhrádza,
  • na záver uviesť celkovú sumu k úhrade, miesto a dátum vystavenia vyúčtovania a podpis prehliadajúceho lekára. Nie je možné použiť pečiatku lekára ZZ ÚZS, keďže sa ho vyúčtovanie netýka,
  • ako prílohu je potrebné priložiť vypísané tlačivo F-443 (Príloha č. 3 MU 1/4/2018) Zoznam prehliadok mŕtvych tiel vykonaných za príslušný kalendárny mesiac.

V súčasnosti je nutné ako prílohu dodať aj kópiu listov o prehliadke mŕtveho na pobočku úradu, pokiaľ tak lekár neurobil nasledujúci pracovný deň po vykonaní prehliadky mŕtveho tela v súlade s § 47b ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z.

Vyúčtovanie je potrebné odoslať na pobočku úradu podľa samosprávneho kraja, kde nastal výkon prehliadky mŕtveho tela.

Adresy pobočiek úradu nájdete na adrese: https://test.udzs-sk.sk/urad/kontakty/pobocky/

Príklad vyúčtovania lekára za prehliadky u PÚZS.


Rozpisy lekárov na výkon prehliadok mŕtvych tiel

Od 01.07.2018 sú prehliadky mŕtvych tiel zabezpečované prostredníctvom organizátorov v každom samosprávnom kraji samostatne.

V prípade, že organizátor nebude schopný zabezpečiť prehliadky mŕtvych tiel v danom samosprávnom kraji a odstúpi od zmluvy, úrad v súlade so zákonom zabezpečí výkon prehliadok mŕtvych tiel formou rozpisov. 

V prípade akýchkoľvek požiadaviek, prosím, kontaktujte príslušnú pobočku úradu.

Rozpis lekárov VÚC Bratislava – NOVEMBER 2020 (pdf, 416 kB)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 14. novembra 2020