Kódy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov

Podľa § 79 ods. 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný do 90 dní od právoplatnosti povolenia, licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo živnostenského oprávnenia požiadať úrad o pridelenie kódu poskytovateľa. 

Prideľovanie číselných kódov zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately upravuje metodické usmernenie č. 3/2019. Spolu s prílohami ho nájdete v časti Dokumenty – Metodické usmernenia tohto webového sídla.


Kódy zdravotníckych pracovníkov z dôvodu ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov úrad na svojom webovom sídle nezverejňuje.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020