SK-DRG systém Aktuality

30.11.2020

V Katalógu prípadových paušálov pre rok 2021 bola opravená cena pre položku L01-26, pripájame kompletnú opravenú verziu 1.02:

Katalóg prípadových paušálov pre rok 2021 (pdf, 1,17 MB)
Katalóg prípadových paušálov pre rok 2021 (zip, 303 kB, katalóg prípadových paušálov pre rok 2021, xlsx, 319 kB)

24.11.2020

Centrum pre klasifikačný systém novelizovalo s účinnosťou od 01.01.2021 MU č. 02/2/2019 Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG vrátane prílohy č. 1 k tomuto MU. Dokumenty nájdete v časti tohto webového sídla Dokumenty-Metodické usmernenia

06.11.2020

Centrum pre klasifikačný systém zverejňuje pre rok 2021 aktualizáciu Zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém DRG – ZZV-DRG 2021 (xlsx, zoznam zdravotných výkonov pre rok 2021, 1,03 MB) prijatú vyhláškou MZ SR č. 304/2020  Z. z. Pre účely zapracovania zmien do informačných systémov a iných dokumentov zároveň zverejňujeme prevodový mostík ZZV-DRG 2021-2020 (xlsx, prevodový mostík, 690 kB).

30.10.2020

Centrum pre klasifikačný systém zverejňuje výzvu pre výrobcov počítačových programov na podávanie žiadosti o osvedčovanie zhody v súlade s § 20ca ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. v platnom znení.

Postup pre osvedčovanie zhody pre SK-DRG systém 2021 je popísaný v dokumente Podrobnosti k osvedčovaniu zhody počítačového programu (pdf, 219 kB). Predloženie žiadostí výrobcov počítačových programov je podmienené platnosťou klasifikácií zdravotných výkonov a diagnóz. Preto je začiatok procesu, resp. začiatok podávania možný až po zverejnení príslušných klasifikácií (napr. vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín) v zmysle aktuálnych právnych noriem na webovom sídle úradu (http://www.udzs-sk.sk/centrum-pre-klasifikacny-system-drg/sk-drg-system-aktuality/).

30.10.2020

Centrum pre klasifikačný systém pre rok 2021 zverejňuje nasledovné dokumenty:

02.10.2020

Benchmarking údajov z ročných dávok za rok 2019

Centrum pre klasifikačný systém (CKS) vypracovalo podľa zaslaných údajov v ročných dávkach za rok 2019 od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (PÚZS) analytické prehľady (benchmarking) vybraných ukazovateľov v príbuzných skupinách PÚZS.
Prehľady boli spracované podľa skupín PÚZS:
– Všeobecné nemocnice 1
– Všeobecné nemocnice 2
– Všeobecné nemocnice 3
– Všeobecné nemocnice 4
– Špecializované zdravotnícke zariadenia – ústavy srdcových a cievnych chorôb
– Špecializované zdravotnícke zariadenia – onkologické ústavy
– Špecializované zdravotnícke zariadenia – ostatné,
a to podľa ich zaradenia v dokumente „Základné sadzby pre rok 2019“.
Ďalšie prehľady boli spracované podľa príslušnosti zariadení k asociáciám (skupinám):
– Skupina AGEL
– Skupina SVET ZDRAVIA
– Asociácia nemocníc Slovenska
– Asociácia štátnych nemocníc
– nezaradení.
Prehľady sú spracované v týchto tematických blokoch:
– Prehľad o PÚZS danej skupiny s uvedením identifikátorov
– Prehľad o odbornostiach oddelení PÚZS, kapacite a úväzkoch zdravotníckych pracovníkov
– Sumárne údaje o najdôležitejších ukazovateľoch z vykázanej ročnej dávky
– Sumárne údaje o nákladoch podľa druhov SND a prepočítané na 1 HP a 1 OD PÚZS
– Sumárne údaje o nákladoch podľa typov SNS a prepočítané na 1 HP a 1 OD PÚZS
– Údaje o počte HP a priemerných nákladoch na 1 HP podľa vykázaných hlavných diagnóz
– Údaje o počte HP, v ktorých boli kódované konkrétne výkony
– Údaje o počte HP s vykázanou vedľajšou diagnózou a priemerný počet vedľajších diagnóz
– Údaje o počte HP a priemerných nákladoch na 1 HP podľa vykázaných skupín DRG
– Údaje o počte HP a priemerných nákladoch na 1 OD podľa vykázaných skupín DRG
Všetky prehľady sú spracované v MS EXCEL 2016.
CKS sprístupní uvedené prehľady výlučne odborne spôsobilým osobám na základe ich vyžiadania a podľa príslušnosti PÚZS ku konkrétnej skupine PÚZS. Požiadať o zaslanie prehľadov môže OSO prostredníctvom e-mailovej adresy scks@udzs-sk.sk. Obdobne to platí pre asociácie a skupiny PÚZS.

30.09.2020

Centrum pre klasifikačný systém v zmysle § 20b ods. 3 písm. a), b) zákona č. 581/2004 Z. z. zverejňuje pre rok 2021 nasledujúce dokumenty:

Definičná príručka pre rok 2021

Katalóg prípadových paušálov pre rok 2021 (pdf)
Katalóg prípadových paušálov pre rok 2021 (zip)

22.04.2020

Vykazovanie položky „Vek v rokoch pri prijatí“

Centrum pre klasifikačný systém pri kontrole údajov v ročných dávkach za rok 2019 zistilo nesprávne stanovenie parametra „vek v rokoch pri prijatí“, a to výlučne v hospitalizačných prípadoch, kedy bol pacient prijatý v deň svojich narodenín (okrem novorodencov do jedného roku) viac informácií…

26.03.2020

Na eDRG portáli sekcie Centrum pre klasifikačný systém (DRG) sú prístupné:
– číselníky pre spracovanie ročnej dávky za rok 2019
– XSD schéma k MU č. 10/5/2014.
 
16.03.2020
Koronavírus – vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti
V súvislosti s doplnením číselníka Zoznamu diagnóz (MKCH10) o nové kódy:
   – U07.1 – Potvrdená diagnóza COVID-19
   – U07.2 – Podozrenie z infekcie COVID-19
úrad oznamuje, že uvedené kódy diagnóz budú pre rok 2020 používané len pre vykazovanie zdravotných výkonov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Pre vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti (dávka 274b) uskutočnených v súvislosti s potvrdenou infekciou COVID-19 budú aj naďalej vykazované diagnózy platné v definičnej príručke pre rok 2020 v MDC04 – Ochorenia a poruchy dýchacích ciest, ktoré určujú druh ochorenia. Novo doplnené diagnózy súvisiace s pôvodcom infekcie (COVID-19) je možné pre štatistické účely a zisťovania vykazovať ako vedľajšie diagnózy.
 
11.12.2019

Centrum pre klasifikačný systém otvára pripomienkové konanie k aktualizácii Zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín a zmeny v systéme DRG pre rok 2021. Návrhy na pripomienky predkladateľ odosiela v elektronickej podobe prostredníctvom formulárov. Prikladáme pokyny k zasielaniu pripomienok (pdf, 261 kB). Posledný termín pre zaslanie zmeny v ZZV-DRG je 29.02.2020.


09.12.2019

Centrum pre klasifikačný systém zverejňuje Vyhodnotenie ročnej dávky poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti za rok 2018. Materiál obsahuje prehľad vybraných ukazovateľov v členení podľa ústavných zdravotníckych zariadení a podľa hlavných diagnostických kategórií (MDC). Materiál je dostupný po prihlásení na eDRG portáli v časti Dokumenty, pre osoby s prístupom na eDRG portál.

09.12.2019

Pre rok 2020 zverejňujeme zoznam kódov DRG pripočítateľných položiek pre účely vykazovania v dávke 274b podľa MU 5/4/2015.

20.11.2019

Centrum pre klasifikačný systém zverejňuje pre rok 2020 aktualizáciu Zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém DRG – ZZV-DRG 2020 prijatú vyhláškou MZ SR č. 388/2019 Z. z. Pre účely zapracovania zmien do informačných systémov a iných dokumentov zároveň zverejňujeme prevodový mostík ZZV-DRG 2020-2019.

15.11.2019

Centrum pre klasifikačný systém novelizovalo s účinnosťou od 01.01.2020 MU č. 2/1/2019 Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG a MU č. 5/5/2015, súčasťou ktorého je aktualizovaná dávka 274b určená pre vykazovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti v systéme úhrad podľa SK-DRG. Všetky dokumenty nájdete v časti tohto webového sídla Dokumenty-Metodické usmernenia.

31.10.2019

Centrum pre klasifikačný systém pre rok 2020 zverejňuje nasledovné dokumenty:

31.10.2019

Centrum pre klasifikačný systém zverejňuje výzvu pre výrobcov počítačových programov na podávanie žiadosti o osvedčovanie zhody v súlade s § 20ca ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. v platnom znení.

Postup pre osvedčovanie zhody pre SK-DRG systém 2020 je popísaný v dokumente Podrobnosti k osvedčovaniu zhody počítačového programu.  Predloženie žiadostí výrobcov počítačových programov je podmienené platnosťou klasifikácií zdravotných výkonov a diagnóz. Preto je začiatok procesu, resp. začiatok podávania možný až po zverejnení príslušných klasifikácií (napr. Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapuetických skupín) v zmysle aktuálnych právnych noriem na webovom sídle úradu (http://www.udzs-sk/sk-drg-aktuality).

31.10.2019

V Katalógu prípadových paušálov pre rok 2020 bola opravená technická chyba v položke PPV-05 (kód zdravotného výkonu) pripájame opravenú verziu:

Katalóg prípadových paušálov pre rok 2020 (pdf)
Katalóg prípadových paušálov pre rok 2020 (zip)

04.10.2019

V Katalógu prípadových paušálov pre rok 2020 v Prílohe4_ŠZM  boli texty názvov výkonov 8r309.21, 8r309.22, 8r309.23, 8r309.24, 8r309.25 zosúladené s názvami v Zozname zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín pre rok 2020. Kódy, ceny a typ úhrady položiek ostali bez zmeny.

30.09.2019

Centrum pre klasifikačný systém v zmysle § 20b ods. 3 písm. a), b) zákona č. 581/2004 Z. z. zverejňuje pre rok 2020 nasledujúce dokumenty:

Definičná príručka pre rok 2020

Katalóg prípadových paušálov pre rok 2020 (pdf)
Katalóg prípadových paušálov pre rok 2020 (zip)

03.05.2019

V súlade so závermi 36. zasadnutia Riadiaceho výboru DRG zverejňuje Centrum pre klasifikačný systém (CKS) sumárny prehľad vybraných ukazovateľov v členení podľa ústavných zdravotníckych zariadení. Prehľad bol spracovaný z údajov poskytnutých poskytovateľmi CKS ročnou dávkou podľa MU 10/2/2014 v roku 2018 a týka sa hospitalizácií za rok 2017. 

16.04.2019

V katalógu prípadových paušálov pre rok 2019 bola opravená cena a kód transfúzneho prípravku pre položku PPT-04 v súlade s opatrením MZ SR č. 07045-46/2018-OL. Pripájame kompletnú opravenú verziu:

Katalóg prípadových paušálov pre rok 2019 (pdf)
Katalóg prípadových paušálov pre rok 2019 (zip)

29.03.2019

Centrum pre klasifikačný systém zverejnilo MU č. 2/2019 Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG. S účinnosťou od 01.04.2019 je novelizované MU č. 5/4/2019, súčasťou ktorého je aktualizovaná dávka 274b určená pre vykazovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti v systéme úhrad podľa SK-DRG. Všetky dokumenty nájdete v časti Usmernenia a legislatíva.

28.03.2019

V súvislosti s vykazovaním výkonov poskytnutej zdravotnej starostlivosti PÚZS zaradenými do systému úhrad podľa SK-DRG úrad zverejnil Zoznam DRG-nerelevantných odborností vylúčených z vykazovania a úhrad podľa SK-DRG systému.  

19.02.2019

V katalógu prípadových paušálov pre rok 2019 bola opravená chyba pri položke Imunoadsorpcia. Opravenú verziu si môžete stiahnuť v časti SK-DRG systém 2019-Dokumenty.

12.02.2019

Centrum pre klasifikačný systém aktualizovalo pre rok 2019 Pravidlá kódovania v systéme SK-DRG.

18.01.2019

Pre zlepšenie všeobecnej informovanosti zverejňujeme odpovede na najčastejšie kladené otázky

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020