Kategórie
Portál podnetov

A – Kontakty na inštitúcie

Kontakty na inštitúcie

Samosprávne kraje (Vyššie územné celky – VÚC)

Subjekt

Poštová adresa

Web stránka

e-mail:

Tel. kontakt:

Banskobystrický samosprávny kraj

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

https://www.bbsk.sk

podatelna@bbsk.sk

048/4325 111

Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

https:// bratislavskykraj.sk/

podatelna@region-bsk.sk

02/4826 4111

Košický samosprávny kraj

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

https://web.vucke.sk

055/7268 111

Nitriansky samosprávny kraj

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A
949 01 Nitra

https://www.unsk.sk/

info @ unsk.sk

037 /6922 911

Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

https://www.tsk.sk/

info@tsk.sk

032 / 6555 111

Trnavský samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj
P.O.Box 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

https://www.trnava-vuc.sk/

info@trnava-vuc.sk

033/555 9111

Žilinský samosprávny kraj

Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48
011 09 Žilina

https://www.zilinskazupa.sk/

info@zilinskazupa.sk

041 / 50 32 111


Zdravotné poisťovne

Subjekt

Poštová adresa

Web stránka

e-mail:

Tel. kontakt:

VšZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Panónska cesta 2

851 04 Bratislava

https://www.vszp.sk/

infolinka@vszp.sk

0850 003 003

DÔVERA

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra

https://www.dovera.sk/

0850 850 850

Union

Union zdravotná poisťovňa, a.s.,
Karadžičova 10,
814 53 Bratislava,

https://www.union.sk

union@union.sk

0850 003 333

Ministerstvo zdravotníctva SR

Poštová adresa

Web stránka

e-mail:

Tel. kontakt:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

https://www.health.gov.sk/

+421 2 593 73 111

Úrad verejného zdravotníctva SR

Poštová adresa

Web stránka

e-mail:

Tel. kontakt:

Úrad verejného zdravotníctva SR
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava

https://www.uvzsr.sk/

podatelna@uvzsr.sk

02/49 284 111

Sociálna poisťovňa

Poštová adresa

Web stránka

e-mail:

Tel. kontakt:

Sociálna poisťovňa, ústredie
Ul. 29. augusta č. 8 a 10,
813 63 Bratislava 1

https://www.socpoist.sk/

02 3247 1989

Ďalšie kontakty:

Národné centrum zdravotníckych informácií

www.nczisk.sk , www.npz.sk

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

www.sukl.sk

Slovenská lekárska komora

www.lekom.sk

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

www.sksapa.sk

Slovenská komora zubných lekárov

www.skzl.sk

Asociácia súkromných lekárov

www.aslsr.sk

Slovenská lekárska únia špecialistov

www.slus.sk

Slovenská lekárnická komora

www.slek.sk

Sieť Európskej únie pre bezpečnosť pacientov a kvalitnú starostlivosť

www.pasq.eu

Európske pacientské fórum

www.eu-patient.eu

Verejný ochranca práv

www.vop.gov.sk

Centrálny register pohľadávok štátu

www.pohladavkystatu.sk

Centrálny register pohľadávok štátu

www.pohladavkystatu.sk

Publikované: 26. októbra 2021
Naposledy upravené: 26. októbra 2021
Kategórie
Portál podnetov

Portál podnetov ÚDZS

Vyberte oblasť, ktorej sa Váš podnet týka
Publikované:
Naposledy upravené: 26. októbra 2021
Kategórie
Portál podnetov

9 – Iné

Iné

1. Úhrada zdravotnej starostlivosti poskytnutej v zahraničí

V prípade, ak Vám zo strany príslušnej zdravotnej poisťovne:

 1. nebola preplatená poskytnutá zdravotná starostlivosť nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
 2. nebola schválená zdravotnícka pomôcka,
 3. nebola preplatená liečba alebo nedostatočne preplatená liečba v zahraničí (okrem prípadov liečby, na ktorú bol poskytnutý predchádzajúci súhlas Vašej zdravotnej poisťovne s liečbou v cudzine ak ide o ochorenie podľa Vyhlášky č. 341/2013 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje cezhraničná zdravotná starostlivosť, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne na účely jej preplatenia)

je potrebné, aby ste Váš podnet prioritne riešili so zdravotnou poisťovňou, v ktorej ste poistený.

Ak nie ste spokojný s vybavením Vašej žiadosti zo strany zdravotnej poisťovne, môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


2. Neschválenie liekov na výnimku

Ak sa Vaše podanie týka schvaľovania úhrady lieku na výnimky zo strany zdravotnej poisťovne, je potrebné, aby ste Váš podnet prioritne riešili so zdravotnou poisťovňou, v ktorej ste poistený.

Ak nie ste spokojný s vybavením Vašej žiadosti zo strany zdravotnej poisťovne, môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


3. Dlžníci na poistnom

V prípade, ak sa domnievate, že Vás zdravotná poisťovňa neoprávnene eviduje v zozname dlžníkov, máte právo namietať zaradenie do zoznamu dlžníkov. Námietku je možné podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na elektronickej adrese, ktorú je zdravotná poisťovňa povinná zverejniť spolu so zoznamom dlžníkov.

Zdravotná poisťovňa je povinná

 1. preveriť opodstatnenosť námietky a vyjadriť sa k námietke do piatich pracovných dní od jej prijatia,
 2. vyradiť dlžníka zo zoznamu dlžníkov v lehote podľa písmena a), ak je námietka opodstatnená.

Dlžník na účely zákona č. 580/2004 Z. z. je poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou, v celkovej sume vyššej ako 100 eur.

Ak nie ste spokojný s preverením vašej námietky voči zaradeniu do zoznamu dlžníkov, máte možnosť podať podnet na preverenie postupu zdravotnej poisťovne.


4. Neschválenie kúpeľného nároku

V prípade, ak sa domnievate, že Vám bol neoprávnene zamietnutý návrh na kúpeľnú starostlivosť, je potrebné, aby ste Váš problém prioritne riešili so zdravotnou poisťovňou, v ktorej ste poistený.

Ak nebudete spokojný s vybavením Vašej žiadosti zo strany zdravotnej poisťovne, môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


5. Náhrada škody

Ak sa domnievate, že Vám bola spôsobená škoda a požadujete za ňu finančné odškodnenie, nárok riešte najskôr mimosúdne s osobou, ktorá Vám škodu spôsobila, prípadne s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ nedošlo k vzájomnej dohode, obráťte sa na príslušný súd.


6. Odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti

Ak Vám bolo odmietnuté poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ďalší postup sa odvíja podľa toho, kto Vám odmietol poskytnúť zdravotnú starostlivosť.

Ak vám bola odmietnutá starostlivosť v rámci mobilného odberného miesta (tzv. MOM), kontaktujte Regionálny úrad verejného zdravotníctva. https://www.uvzsr.sk

V ostatných prípadoch pri ktorých máte podozrenie na odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti sa obráťte na inštitúciu, ktorá príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vydala povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Inštitúcie vydávajúce povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia:

1. Samosprávne kraje

Kontakty na jednotlivé samosprávne kraje nájdete tu

2. Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR:
Organizácie v pôsobnosti ministerstva


7. Manipulácia s odobratým biologickým materiálom

V prípade ak došlo k zámene odobratého biologického materiálu, k znehodnoteniu biologického materiálu, k jeho zlému označeniu, prípadne ak biologický materiál nebol doručený do laboratória, obráťte sa na inštitúciu, ktorá príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vydala povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Inštitúcie vydávajúce povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia:

1. Samosprávne kraje

Kontakty na jednotlivé samosprávne kraje nájdete tu

2. Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR:
Organizácie v pôsobnosti ministerstva


8. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti

V prípade, že sa Vaše podanie týka dostupnosti zdravotnej starostlivosti vo Vašom regióne, voči ktorej máte výhrady, máte možnosť obrátiť sa na príslušnú zdravotnú poisťovňu, príslušný samosprávny kraj, alebo Ministerstvo zdravotníctva.

Publikované: 25. októbra 2021
Naposledy upravené: 26. októbra 2021
Kategórie
Portál podnetov

8 – COVID-19

COVID-19

a) Očkovacie centrá, ochranné prostriedky, karanténa

Ak sa Vás podnet týka podozrenia na nedodržiavanie štátom nariadenej karantény, hygienických štandardov v očkovacích centrách, (ne)používania osobných ochranných prostriedkov, obráťte sa na Úrad verejného zdravotníctva: uvzsr@uvzsr.sk

b) Očkovanie – čakacia doba, vydávanie COVID pasov

Ak sa Váš podnet týka zaradenia na očkovanie (čakacia doba, nepridelenie termínu, vydanie digitálneho COVID pasu), obráťte sa na Národné centrum zdravotníckych informácií: nczisk@nczisk.sk

c) Diagnostika a liečba COVID-19 v zdravotníckom zariadení

Ak sa Váš podnet týka diagnostiky a liečby ochorenia COVID-19 u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, môžete podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


Chcem podať podnet

Publikované:
Naposledy upravené: 26. októbra 2021
Kategórie
Portál podnetov

7 – Posudkoví a revízni lekári

Posudkoví a revízni lekári


Posudkoví lekári

Ak sa Váš podnet týka činnosti posudkového lekára, výšky priznaného invalidného dôchodku, odobratia invalidného dôchodku, výšky nemocenských dávok, obráťte sa na Sociálnu poisťovňu: socpoist@socpoist.sk

Revízni lekári

Ak nie ste spokojný s činnosťou revízneho lekára, obráťte sa na príslušnú zdravotnú poisťovňu.

Publikované:
Naposledy upravené: 26. októbra 2021
Kategórie
Portál podnetov

6 – Zdravotná dokumentácia

Zdravotná dokumentácia

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v súlade so zákonom 576/2004 Z.z. a osobitnými predpismi.

Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti j e poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi , s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. (t.j. pôvodný poskytovateľ je povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu novému poskytovateľovi, v zmysle uvedeného poskytovateľ nemá odovzdať dokumentáciu pacientovi, ale novému poskytovateľovi).

V prípade, ak Váš podnet súvisí s vedením zdravotnej dokumentácie, s odovzdaním zdravotnej dokumentácie, s informovaným súhlasom, so sprístupňovaním informácií o Vašom zdravotnom stave, prípadne zdravotnom stave Vám blízkej osoby, obráťte sa na inštitúciu, ktorá príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vydala povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Inštitúcie vydávajúce povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia:


1. Samosprávne kraje

Kontakty na jednotlivé samosprávne kraje nájdete tu

2. Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR:
Organizácie v pôsobnosti ministerstva

Publikované:
Naposledy upravené: 26. októbra 2021
Kategórie
Portál podnetov

5 – Služby spojené so zdrav. starostlivosťou

Služby spojené so zdrav. starostlivosťou

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú (§ 13 Zákona č. 576/2004 Z. z.):

 1. poskytovanie stravovania počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
 2. poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
 3. spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia,
 4. štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu15) na účely zdravotného poistenia,
 5. doprava
 6. pobyt sprievodcu osoby v ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 7. vypracovanie lekárskeho posudku,
 8. poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie.

V prípade, ak ste neboli spokojný so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, obráťte sa na inštitúciu, ktorá príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vydala povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Inštitúcie vydávajúce povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia:

1. Samosprávne kraje

Kontakty na jednotlivé samosprávne kraje nájdete tu

2. Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR:
Organizácie v pôsobnosti ministerstva

Publikované:
Naposledy upravené: 26. októbra 2021
Kategórie
Portál podnetov

4 – Organizačné a materiálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení

Organizačné a materiálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade so stanovenými požiadavkami na minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (Výnos MZ SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL).

V prípade, ak ste neboli spokojný s počtom zdravotníckych pracovníkov, alebo s materiálno-technickým vybavením v zdravotníckom zariadení, obráťte sa na inštitúciu, ktorá príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vydala povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

V prípade, ak nie ste spokojný s organizáciou práce v zdravotníckom zariadení, obráťte sa na vedenie zdravotníckeho zariadenia. Ak zdravotnícke zariadenie neodpovie, alebo nie ste s odpoveďou spokojný, obráťte sa na inštitúciu, ktorá príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vydala povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Inštitúcie vydávajúce povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia:

1. Samosprávne kraje

Kontakty na jednotlivé samosprávne kraje nájdete tu

2. Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR:
Organizácie v pôsobnosti ministerstva


Publikované:
Naposledy upravené: 26. októbra 2021
Kategórie
Portál podnetov

3 – Správanie zdravotníkov

Správanie zdravotníkov

Zdravotnícki pracovníci sú povinní vykonávať zdravotnícke povolanie v súlade s Etickým kódexom zdravotného pracovníka (Príloha č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z.).

V prípade, že máte výhrady a neboli ste spokojný so správaním a prístupom zdravotníckych pracovníkov, adresujte svoj podnet na komoru príslušných zdravotníckych pracovníkov podľa nižšie uvedeného členenia:

a) Lekár

Slovenská lekárska komora

https://lekom.sk/kontakty/slovenska-lekarska-komora


b) Zubný lekár

Slovenská komora zubných lekárov

https://www.skzl.sk/kontakt

c) Zdravotná sestra

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

https://www.sksapa.sk/kontakt.html

d) Ostatní zdravotnícki pracovníci

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

http://www.sekmtp.sk/kontakt

Slovenská komora fyzioterapeutov

https://komorafyzioterapeutov.sk/kontakt/

Slovenská komora zubných technikov

https://komorafyzioterapeutov.sk/kontakt/

Slovenská komora ortopedických technikov

http://www.skort.sk/kontakt

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

http://www.skizp.sk/kontakty/kontakt-skizp

Slovenská komora psychológov

http://www.komorapsychologov.sk

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

https://www.skzz.sk/kontakt/

Slovenská lekárnická komora

https://www.slek.sk/kontakt

Publikované:
Naposledy upravené: 26. októbra 2021
Kategórie
Portál podnetov

2 – Platby v zdrav. zariadeniach

Platby v zdrav. zariadeniach

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ku ktorým patria aj platby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, sú oprávnené riešiť inštitúcie, ktoré poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vydali povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Kto vydáva povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia?

1. Samosprávne kraje

Kontakty na jednotlivé samosprávne kraje nájdete tu

2. Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR:
Organizácie v pôsobnosti ministerstva

Ak Vaše podanie súvisí s platbami v zdravotníckych zariadeniach, kontaktujte v tejto veci, prosím, priamo inštitúciu, ktorá povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydala.


Publikované:
Naposledy upravené: 26. októbra 2021