Kategórie
Portál podnetov

6 – Zdravotná dokumentácia

Zdravotná dokumentácia

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v súlade so zákonom 576/2004 Z.z. a osobitnými predpismi.

Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti j e poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi , s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. (t.j. pôvodný poskytovateľ je povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu novému poskytovateľovi, v zmysle uvedeného poskytovateľ nemá odovzdať dokumentáciu pacientovi, ale novému poskytovateľovi).

V prípade, ak Váš podnet súvisí s vedením zdravotnej dokumentácie, s odovzdaním zdravotnej dokumentácie, s informovaným súhlasom, so sprístupňovaním informácií o Vašom zdravotnom stave, prípadne zdravotnom stave Vám blízkej osoby, obráťte sa na inštitúciu, ktorá príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vydala povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Inštitúcie vydávajúce povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia:


1. Samosprávne kraje

Kontakty na jednotlivé samosprávne kraje nájdete tu

2. Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR:
Organizácie v pôsobnosti ministerstva

Publikované: 25. októbra 2021
Naposledy upravené: 26. októbra 2021