Kategórie
Portál podnetov

1 – Poskytnutá zdravotná starostlivosť

Poskytnutá zdravotná starostlivosť

Ak sa domnievate, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, máte právo požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu. Žiadosť sa podáva písomne.
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný Vás písomne informovať o spôsobe vybavenia Vašej žiadosti najneskôr do 30 dní odo dňa jej podania, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.

Ak ste požiadali poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu a nie ste s riešením Vašej žiadosti spokojný, prípadne ak nedošlo k Vami požadovanej náprave, môžete podať podnet na miestne príslušnú pobočku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa regiónu, v ktorom bola poskytovaná rozhodujúca časť zdravotnej starostlivosti.

Kto môže podať podnet na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

1. Pacient

Osoba, ktorá sa domnieva, že boli porušené jej práva alebo právom chránené záujmy pri poskytovaní zdrav. starostlivosti

2. Zákonný zástupca pacienta

Zákonný zástupca maloletého dieťaťa, Súdom ustanovený opatrovník v zmysle Občianskeho zákonníka

3. Blízka osoba pacienta

Blízka osoba môže podať podnet, ak:
a)pacient, ktorého sa podnet týka už nežije,
b)zdravotný stav pacienta, ktorého sa podanie týka.


Chcem podať podnet

Podávateľ podnetu (pacient, zákonný zástupca pacienta, blízka osoba pacienta) môže podľa ods. 5 §43a Zákona 581/2004 Z.z. písomne splnomocniť inú osobu na podanie podnetu.

Publikované: 25. októbra 2021
Naposledy upravené: 26. októbra 2021